ਸੰਪਾਦਕ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ
Editors: Sukhwant Hundal, Sadhu Binning

ਸਹਿਯੋਗੀ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖਾ, ਅੰਜੂ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਪਾਲ ਬਿਨਿੰਗ
Associates: Harpreet Sekha, Anju Hundal and Paul Binning.

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ  
ਸੋਹਣ ਕਾਦਰੀ ਰਵਾਇਤ ਸਿ਼ਕਨ ਕਲਾਕਾਰ

ਬਲਰਾਜ ਚੀਮਾ

ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ / ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਬੁੱਧ

ਮਧੂ ਕਾਂਕਰੀਆ

ਕਹਾਣੀ / ਪਾਲੀ

ਰਣਬੀਰ ਜੌਹਲ

ਤਿੰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਮੰਗੇ ਸਪਰਾਏ

ਤਿੜਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਨਾਹਰ ਔਜਲਾ

ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ / ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ

ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ

ਸਥਾਈ ਕਾਲਮ / ਪਰਦਾ ਜੋ ਉੱਠ ਗਿਆ
ਕੰਜਿ਼ਉਮਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਧਰਮ

ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ

ਅਸਲ ਲੋਕ ਕਵੀ / ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ

ਸਕੀਨਾ

ਫ਼ੌਜ਼ੀਆ ਰਫੀਕ

ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ੰਗਾਲਿਆ ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਤੜਪਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਗੋਸ਼ਟੀ

ਉਂਕਾਰਪ੍ਰੀਤ

ਇਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਆਹ

ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ

 


ipCly aMk / Previous Issue :

 

 

 
sMgIq  
ਵੀਡੀਓ  
ikqfb Gr  

smfjk qbdIlI dy rMgmMc dIaF muwK ivsLysLqfvF

PDF File

suKvMq huMdl

AuWqrI amrIkf ivc 1908-1918 qwk BfrqI dyBgqF dI jfsUsI

PDF File

ihAU jfhnsn

kfmfgftf mfrU aqy kYnyzIan iensfP

PDF File

sohx isG pUnI

kfmfgftf mfrU nfl sMbMDq GtnfvF dI lVI

PDF File

suKvMq huMdl, amnpfl sfrf

gIq kdy mrdf nhIN : kYmlUps dIaF mwCIaF nftk dI aflocnf

PDF File

sfDU ibinMg, suKvMq huMdl

drsLn isMG knyzIan: knyzf ivwc ds vrHy

Punjabi PDF File
English PDF File

sfDU ibinMg qy suKvMq huMdl

pMjfb, pMjfbI aqy pMjfbIaq

PDF File

pRo: pRIqm isMG

BfrqIaF ny knyzf ivwc vot df hwk iks qrHF ilaf: pMjfhvIN vrHy-gMZ smyN ivsLysL

PDF File

suKvMq huMdl, sfDU ibinMg

msLhUr iPlm adfkfr Em purI nfl mulfkfq

PDF File

suKvMq huMdl, sfDU ibinMg

isrjxf df pflxhfr : zf: rGbIr isMG

PDF File

suKvMq huMdl, sfDU ibinMg

pMjfbI klf dy ivrsy nfl juiVaf  / sohx kfdrI

PDF File

juigMdr klsI

pMjfbI jLubfn nhIN mrygI - po: seId aihmd iPrfnI kMmI

PDF File

sfDU ibinMg, suKvMq huMdl aqy amnpfl sfrf

 


ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ

ਸੂਚਨਾ

ਵਤਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 25.00 ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ।)


ਵਤਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ:

13286 - 55 A Ave.,
Surrey, BC,
Canada
V3X 3B3


ਵਤਨ ਦਾ ਚੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣਾਉ।

Welcome to WatanPunjabi.ca